Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Paslaugos

GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS (PASPĮ) TVARKA

Asmenų prisirašymą prie pasirinktos gydymo įstaigos ir asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios įstaigos gydytoją, registravimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos”, 2001 11 09, Nr. 583.

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą PASPĮ ir konkretų gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją ir gydytoją psichiatrą).

Pasirinkęs gydymo įstaigą ir gydytoją, asmuo įstaigos registratūroje turi užpildyti tam tikros formos prašymą. Asmeniui pasirinkus gydymo įstaigą, bet nepasirinkus gydytojo, savo sutikimą gydytis pas įstaigos administracijos paskirtą gydytoją asmuo patvirtina pasirašydamas minėtą prašymą. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka 0,29 Eur mokestį.

Asmuo negali būti prirašytas prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jeigu jis nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu.

Pakeisti asmens sveikatos priežiūros įstaigą galima pateikus prašymą kitai pasirinktai gydymo įstaigai. Tokio prašymo pagrindu asmuo yra įtraukiamas į naujai pasirinktos gydymo įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą. Iš ankstesnės įstaigos sąrašo asmuo išbraukiamas automatiškai, todėl gyventojams tuo rūpintis nereikia. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ, jo asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) perduodama paciento pasirinktai įstaigai. Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Prisirašius prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, ją keisti galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo dienos. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus. Tačiau minėti asmenys nėra atleidžiami nuo 0,29 Eur mokesčio už prirašymo dokumentų tvarkymą.

Asmuo (globėjas), anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininių dokumentų persiuntimą jo pasirinktai įstaigai moka 2,90 Eur mokestį.

Jeigu asmuo yra pateikęs prašymus kelioms pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, galiojančiu laikomas paskutinis jo prašymas (vėliausiai pateiktas).

ASMENŲ, PASIRENKANČIŲ KITĄ TOS PAČIOS GYDYMO ĮSTAIGOS GYDYTOJĄ, REGISTRAVIMAS

Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pildo nustatytos formos prašymą. Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija turi pasirūpinti gyventojų aptarnavimu. PASPĮ administracija skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jeigu pacientas nepasirenka kitaip.

PRISIRAŠANČIŲJŲ PRIE PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRŲ REGISTRAVIMAS

Tais atvejais, kai asmens prašyme prirašyti jį prie PASPĮ nenurodomas psichikos sveikatos centras, asmuo automatiškai priregistruojamas prie šios PASPĮ.
Jei prisirašantis prie PASPĮ asmuo jau yra prisirašęs pagal prašymą prie psichikos sveikatos centro, automatiškai prie kito tos pačios teritorinės ligonių kasos veiklos zonos psichikos sveikatos centro jis neprirašomas.

PRISIRAŠIUSIŲJŲ PRIE PASPĮ IR PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRŲ IŠREGISTRAVIMAS

Prisirašęs asmuo automatiniu būdu išregistruojamas iš aptarnaujamų asmenų sąrašo, kai jis:

o miršta (išregistruojamas nuo mirties datos);
o teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja išvykimą iš Lietuvos (išregistruojamas nuo išvykimo deklaravimo datos);
o pasirenka kitą PASPĮ ar psichikos sveikatos centrą (išregistruojamas nuo prisirašymo prie kitos įstaigos datos).

PASPĮ arba psichikos sveikatos centro atsakingi darbuotojai išregistruoja (išbraukia iš aptarnaujamų asmenų sąrašo) prisirašiusį asmenį, jei:

o asmuo pateikia laisvos formos prašymą jį išregistruoti (išregistruojamas nuo prašymo pateikimo datos);
o PASPĮ arba psichikos sveikatos centras likviduojami arba nustoja teikti paslaugas – jeigu jų įsipareigojimų teikti šias paslaugas neperima kita PASPĮ arba kitas psichikos sveikatos centras (nuo PASPĮ ar psichikos sveikatos centro paslaugų teikimo sustabdymo dienos).
o Jei PASPĮ arba psichikos sveikatos centro turtą, teises ir pareigas dėl šios įstaigos arba centro likvidavimo, reorganizavimo ar kitu juridiniu pagrindu perima kita įstaiga (PASPĮ arba psichikos sveikatos centras), jai priskiriami ir asmenys, prirašyti prie likviduojamos (reorganizuojamos) PASPĮ arba psichikos sveikatos centro.

Prisirašydami gydymo įstaigose asmenys privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Atnaujinta 2019-02-19 12:50